CENTRE DE RECICLATGE
Menorca

Construcció d’una planta industrial per el reciclatge de Volum Variable.

Com a quasi tot projecte industrial en el que hi intervingui el pas de camions, la seva circulació condiciona la disposició de la planta per tal de permetre les maniobres d’aquests vehicles.

Per aquesta raó es té en compte la ubicació de entrada de residus i la sortida dels materials disgregats així com el pesatge dels mateixos.

Per tal d’harmonitzar més amb el paisatge domesticat per la tramuntana es procura mostrar un volum aparent més baix i allargat. S’estudia fer un sòcol de formigó vist per l’exterior i es col·loca la xapa de revestiment de la resta de la façana en sentit horitzontal.