AVÍS LEGAL i POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.INFORMACIÓ GENERAL

ORIOL CUGAT CANALS DES D’ARA TITUALR DE LA WEB, ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS DESL USUARI I INFORMA QUE AQUESTES DADES SERÁN TRACTADES DE CONFORMITAT AMB EL QUE DISPOSA LES NORMAVITES VIGENTS DE LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL, EL REGLAMENT (UE)2016/679 DE 27 D’ABRIL DE 2016 (GDPR) REL:LATIU A LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES FÍSIQUES REFERIDES AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS I A LA LLIURE CIRCULACIÓ D’AQUESTES DADES PER EL QUE ES DONA LA SEGÜENT INFORMACIÓ DEL TRACTAMENT EN ELS SEGÜENTS PUNTS:

2.DADES IDENTIFICATIVES.

LES DADES IDENTIFICATIVES I DE CONTACTE DEL TITULAR I RESPONSABLE DE LA WEB SÓN ELS QUE FIGUREN A CONTINUACIÓ:

ORIOL CUGAT CANALS (D’ARA A ENDAVANT, “EL TITUAR DE LA WEB”)

NÚMERO D’IDENTIFCACIÓ : 46110370Q

DOMICILI: CARRER GALILEU 281 08028 BARCELONA.

EMAIL: ORIOLCUGAT@TIGAT88.COM

3.FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES.

LA WEB RECULL DADES PERSONALS DEL USUARI PROPORCIONADES VOLUNTARIAMENT PER EL PROPI USUARI EN ELS APARTATS INFORMATS DE LA WEB. TOTES LES DADES PERSONALS RECOLLIDES, LES INCORPOREM A FITXERS RESPONSABILITAT DEL TITULAR DE LA WEB. DITES DADES SERÁN TRACTADES AMB LES FINALITATS SEGÜENTS:

  • PER A PODER CONTACTAR AMB EL USUARI.

ABANS DE QUE ENS FACIL·LITI DADES PERSONALS DE TERCERS, ES TÉ QUE HAVER DEMANAT PREVIAMENT EL CONSENTIMENT RESPECTE AL CONTINGUT DE LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT.

SI VOLUNTARIAMENT ENS FACIL·LITA LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL, CONSISTENT TÀCITAMENT A QUE EL TITULAR DE LA WEB PROCESSI LES SEVES DADES COM AQUÍ S’ESPECIFIÍCA.  EN EL CAS DE QUE LES DADES PERSONALS FACIL·LITADES PER EL USUARI S’USIN AMB FINALITATS DISTINTES DE LES ENUNCIADES, ES SOL·LICITARÀ EL CONSENTIMENT EXPRÈS DEL USUARI.

PER REBRE MAJOR INFORMACIÓ SOBRE LES DADES PERSONALS I LA FINALITAT DEL SEU TRACTAMENT, CONTACTIN AMB EL TITULAR DE LA WEB.

4.SEGURETAT I COMPLIMENT

EL TITULAR DE LA WEB TRACTARÀ LES DADES DELS USUARIS DE MANERA ADEQUADA I RESPONSABLE, I ADOPTARÀ TOTES LES MESURES DE CARÀCTER TÈCNIC I ORGANITZATIVA QUE EXIGEIX LA LEGISLACIÓ VIGENT EN MATERIA DE PROTECCIÓ DE DADES , A FI D’EVITAR LA ALTERACIÓ. PÈRDUA, TRACTAMENT O ACCÈS NO AUTORITZAT A LES DADES.

QUE DE CONFORMITAT AMB EL DISPOSAT A LES NORAMTIVES VIGENTS EN PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS, EL TITULAR DE LA WEB ESTÀ ACOMPLINT AMB TOTES LES DISPOSICIONS DE LES NORMATIVES GDPR PER EL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS DE LA SEVA RESPONSABILITAT, I MANIFESTAMENT AMB ELS PRINCIPIS DESCRITS EN EL ARTICLE 5 DEL GDRP, ELS QUE SÓN TRACTATS DE MANERA LÍCITA, LLEIAL I TRANSPARENT EN REL·LACIÓ AMB EL INTERESSAT Y ADEQUATS, PERTINENETS I LIMITATS A LO NECESSARI EN REL·LACIÓ AMB EL FINS PER EL QUE SÓN TRACTATS.

5.SERVEIS A TERCERS

AL MARGE DEL TITULAR DE LA WEB, EN ALGUNES DE LES CIRCUNSTÀNCIES ALTRES PERSONES, BE DE LA PROPIA ORGANITZACIÓ DE LA EMPRESA O SUBCONTRATISTA EXTERNS (COM ADVOCATS, AGENCIES DE MARKETING, INFORMÀTICS, ADMINISTRACIÓ, EMPRESES DE MITSATGERIES, AUDITORS O AGÈNCIES DE COMUNICACIÓ), PODRÀN ACCEDIR A LES DADES PER ACOMPLIR AMB UNA ADEQUADA PRESTACIÓ DELS SERVEIS AL USUARI.

6.DRETS

POTS EXERCIR ELS SEUS DRETS D’ACCÈS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ, REMETENT UNA COMUNICACIÓ ESCRITA A LA QUE DEURÀ ACOMPANYAR D’UNA CÒPIA DE EL SEU DOCUMENT NACIONALS D’IDENTITAT, PASSAPORT O ALTRE DOCUMENT VÀLID QUE EL IDENTIFIQUI, LA PETICIÓ QUE REALITZA, LA ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS, LA DATA I SIGNATURA, JUNT ELS DOCUMENTS ACREDITATIUS DE LA PETICIÓ, EN EL SEU CAS , A LA DIRECCIÓ CARRER GALILEU Nº 281 08028 BARCELONA O BÉ ENVIANT UN CORREU A ORIOLCUGAT@TIGAT88.COM